Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza przedsiębiorstwa społeczne do składania wniosków o dotacje na tworzenie miejsc pracy w swoich podmiotach.

Uprawnione do ubiegania się o dotacje są JEDYNIE podmioty posiadające status przedsiębiorstwa społecznego, potwierdzony wpisem do wykazu przedsiębiorstw społecznych lub decyzją wydaną przez uprawniony OWES.

Wnioski można składać w trybie ciągłym od dnia 26 września do 31 stycznia 2019.
Komisja oceny wniosków bedzie rozpatrywać wnioski na bieżąco do wyczerpania środków.

 

Wnioskodawcy składają wniosek wraz z wymaganymi załącznikami osobiście w Biurze Projektu OWES mieszczącego się w Białymstoku ul. Modlińska 6 lok. U3, 15-066 Białystok w godzinach jego funkcjonowania tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.30 lub za pośrednictwem poczty lub kuriera. Dokumenty składane są w kopercie z dopiskiem „Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” wraz z danymi wnioskodawcy (nazwa i adres przedsiębiorstwa społecznego).

 

Szczegółowe informacje na temat zasad udzielania dotacji znajdują się w Regulaminie Przyznawania Dotacji w ramach projektu „Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, natomiast szczegółowe informacje na temat rekrutacji do ścieżki dotacyjnej – w Regulaminie rekrutacji i udziału uczestników w ramach projektu "Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej".

 

WYMAGANE SĄ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY:

WNIOSEK REKRUTACYJNY do udziału w ścieżce dotacyjnej na utworzenie miejsc/a pracy w funkcjonującym lub nowopowstającym przedsiębiorstwie społecznym w projekcie „Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” wraz z załącznikami:

  1. Formularz rekrutacyjny do udziału w ścieżce dotacyjnej dla instytucji
  2. Formularze rekrutacyjne do udziału w ścieżce dotacyjnej dla osób fizycznych (oddzielnie dla każdej przyłączanej osoby)
  3. Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych (oddzielnie dla każdej osoby) aktualna wersja z dn. 26.04.2019
  4. Zaświadczenia i dokumenty potwierdzające status danej osoby i przynależność do grupy docelowej (zgodnie z formularzem rekrutacyjnym dla osób fizycznych)
  5. Opis przedsięwzięcia planowanego w ramach przedsiębiorstwa społecznego
  6. Statut podmiotu, KRS i/lub inne dokumenty potwierdzające status podmiotu (zgodnie z formularzem rekrutacyjnym dla instytucji)
  7. Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis
  8. Oświadczenie o niekaralności karą dostępu do środków publicznych

(Dokumenty dotyczące rekrutacji do ścieżki dotacyjnej oraz ubiegania się o dotację znajdują się również w zakładce: Dotacje - REKRUTACJA)

Reszta dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu o dotacje dla istniejących przedsiębiorstw społecznych, znajduje się poniżej