Projekt „Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" zakłada kompleksowy rozwój ekonomii społecznej na terenie Miasta Białystok oraz powiatu białostockiego. Realizowany jest przez partnerstwo organizacji pozarządowych w składzie: Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz Fundację Forum Inicjatyw Rozwojowych.

Posiadamy akredytację Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Białostocki OWES spełnia STANDARDY Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (aktualna treść standardów --> [TUTAJ] )

Odbiorcy działań projektu to: osoby i instytucje zainteresowane tworzeniem przedsiębiorstw społecznych w tym osoby bezrobotne, zagrożone wykluczeniem społecznym oraz osoby niepełnosprawne, podmioty ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa społeczne.

Naszym celem jest wspieranie, tworzenie i wzmacnianie potencjału podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych oraz tworzenie przyjaznego otoczenia prawnego i społecznego ukierunkowanych na realizację działań i projektów z zakresu ekonomii społecznej.

Usługi świadczone przez OWES w Białymstoku:

  • Informacja - prowadzimy punkt informacyjno – diagnozujący w Białymstoku oraz mobilne punkty informacyjne w gminach powiatu białostockiego
  • Biblioteczka - Udostępniamy biblioteczkę Ekonomii Społecznej, dostępną w biurze projektu
  • Edukacja - organizujemy warsztaty, szkolenia, cykle edukacyjne, dotyczące tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych.
  • Animacja - inspirujemy i mobilizujemy do działania, wspieramy tworzenie i rozwój inicjatyw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej ,
  • Doradztwo – indywidualne i grupowe polegające na wsparciu procesu tworzenia i towarzyszenia w rozwoju podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych. Udzielamy doradztwa podstawowego i specjalistycznego z zakresu: prawna, księgowości, biznesowego, marketingowego itp. w formie spotkań bezpośrednich i konsultacji mailowych.
  • Dotacje – udzielamy wsparcia finansowego na założenie i rozwój przedsiębiorstw społecznych w kwocie do 20 tys. zł dotacji na każdą uprawnioną osobę oraz wsparcie pomostowe w okresie pierwszych 12 m-cy funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego do wysokości 1000 zł w pierwszych 6 – ściu miesiącach funkcjonowania oraz do 600 zł w kolejnych 6 – ścu miesiącach działalności.
  • Wsparcie doradcy oraz „anioła biznesu”- służymy pomocą opiekuna biznesowego ukierunkowaną na rozwój nowopowstałych i istniejących spółdzielni socjalnych.

Kadra projektu:

Koordynator projektu, Koordynator merytoryczny OWOP - Katarzyna Potoniec; katarzyna.potoniec@owop.org.pl tel. 530 236 328
Koordynator merytoryczny FFIR - Magda Skup; mskup@fir.org.pl tel. 85 654 58 97

 

Specjaliści ds. informacji o ekonomii społecznej i diagnozy potrzeb klientów

Specjaliści ds. promocji i usług ES:

Animatorzy OWES ds. rozwoju ekonomii społecznej

Specjaliści ds. dotacji i wsparcia pomostowego

Doradcy kluczowi

Okres realizacji: grudzień 2016 – styczeń 2020
Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 6 701 238,63 zł, w tym dofinansowanie z EFS: 6 473 934,63 zł

 

Wszelkie uwagi do pracy Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Białymstoku oraz jakości świadczonych usług wsparcia ekonomii społecznej, można zgłaszać za pomocą skrzynki elektronicznej do Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adres: kontakt.akses@mrpips.gov.pl