Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza do udziału w drugiej rundzie dotacyjnej kierowanej do osób i instytucji zainteresowanych tworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Szczegółowe informacje na temat zasad udzielania dotacji znajdują się w Regulaminie Przyznawania Dotacji w ramach projektu „Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” natomiast szczegółowe informacje na temat rekrutacji do ścieżki dotacyjnej w Regulaminie rekrutacji i udziału uczestników w ramach projektu Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Terminy poszczególnych rund dotacyjnych znajdują się w dokumencie: Harmonogram Rund Dotacyjnych w ramach projektu „Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.

Osoby i instytucje zainteresowane udziałem w drugiej rundzie dotacyjnej składają

w terminie od 4 do 13 września 2017 roku

następujące dokumenty:

WNIOSEK REKRUTACYJNY do udziału w ścieżce dotacyjnej na utworzenie miejsc/a pracy w funkcjonującym lub nowopowstającym przedsiębiorstwie społecznym w projekcie „Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” wraz z załącznikami:

W przypadku nowotworzonego przedsiębiorstwa społecznego:
1. Formularze rekrutacyjne do udziału w ścieżce dotacyjnej dla osób fizycznych (oddzielnie dla każdej osoby z grupy inicjatywnej)
2. Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych (oddzielnie dla każdej osoby z grupy inicjatywnej)
3. Zaświadczenia i dokumenty potwierdzające status danej osoby i przynależność do grupy docelowej (zgodnie z formularzem rekrutacyjnym dla osób fizycznych)
4. Kserokopie dowodów osobistych członków grupy inicjatywnej
5. Opis przedsięwzięcia planowanego w ramach przedsiębiorstwa społecznego


W przypadku istniejących podmiotów ekonomii społecznej:
1. Formularz rekrutacyjny do udziału w ścieżce dotacyjnej dla instytucji
2. Formularze rekrutacyjne do udziału w ścieżce dotacyjnej dla osób fizycznych (oddzielnie dla każdej przyłączanej osoby)
3. Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych (oddzielnie dla każdej osoby)
4. Zaświadczenia i dokumenty potwierdzające status danej osoby i przynależność do grupy docelowej (zgodnie z formularzem rekrutacyjnym dla osób fizycznych)
5. Kserokopie dowodów osobistych osób przyłączanych do PS
6. Opis przedsięwzięcia planowanego w ramach przedsiębiorstwa społecznego
7. Statut podmiotu, KRS i/lub inne dokumenty potwierdzające status podmiotu (zgodnie z formularzem rekrutacyjnym dla instytucji)
8. Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis


Wnioskodawcy składają wniosek wraz z wymaganymi załącznikami osobiście w Biurze Projektu OWES mieszczącego się w Białymstoku ul. Modlińska 6 lok. U3, 15-066 Białystok w godzinach jego funkcjonowania od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.30  lub za pośrednictwem poczty lub kuriera (decyduje data wpływu do biura OWES). Dokumenty składane są w kopercie z dopiskiem „Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – rekrutacja/nabór” w zależności od numeru ogłoszonego naboru wraz z danymi wnioskodawcy (imię nazwisko lub nazwa instytucji, adres zamieszkania/adres instytucji).

Dokumenty dotyczące dotacji, rekrutacji do ścieżki dotacyjnej oraz wsparcia pomostowego znajdują się w zakładce Dotacje.

UWAGA: Informujemy, że w ramach każdej z rund dotacyjnych należy stosować dokumentację obowiązującą w danej rundzie dotacyjnej.

Aktualności