Rekrutacja - osoby fizyczne  

Do udziału w projekcie zapraszamy następujące osoby:

  • osoby bezrobotne, które są najbardziej oddalone od rynku pracy to jest takie, które oprócz bezrobocia doświadczają wykluczenia społecznego na podstawie innych przesłanek wykluczających, wskazanych w definicji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym lub
  • osoby, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, które doświadczają wykluczenia społecznego na podstawie co najmniej jednej przesłanki wykluczającej, wskazanych w definicji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.


W celu wzięcia udziału w projekcie należy zgłosić się do punktu informacyjno – diagnozującego – nr telefonu:  530 236 328 oraz wypełnić formularz rekrutacyjny.
 

Do udziału w projekcie można zgłosić się także poprzez wysłanie formularza rekrutacyjnego na szkolenie realizowane przez Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.


Rekrutacja do projektu odbywa się na podstawie Regulaminu Świadczenia Usług Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Regulaminu rekrutacji i udziału uczestników w ramach projektu Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Rekrutacja - podmioty ekonomii społecznej

Do udziału w projekcie zapraszamy funkcjonujące podmioty ekonomii społecznej lub grupy inicjatywne planujące założenie podmiotu ekonomii społecznej:

  • przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 651, z późn. zm.);
  • podmioty reintegracyjne, realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:
    • i. Centra Integracji Społecznej (CIS) i Kluby Integracji Społecznej (KIS);
    • ii. Zakłady Aktywizacji Zawodowej i Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ), o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  • organizacje pozarządowe lub podmioty, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.);
  • podmioty sfery gospodarczej utworzone w związku z realizacją celu społecznego bądź dla którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej.

W celu wzięcia udziału w projekcie należy zgłosić się do punktu informacyjno – diagnozującego – nr telefonu:  530 236 328 oraz wypełnić formularz rekrutacyjny.

Rekrutacja do projektu odbywa się na podstawie Regulaminu Świadczenia Usług Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Regulaminu rekrutacji i udziału uczestników w ramach projektu Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.


Aktualności