Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Białymstoku zaprasza na bezpłatne szkolenie  pt.: „Zasady pozyskiwania dotacji i wsparcia pomostowego w ramach Białostockiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej”,
tóre odbędzie się w dn. 30 sierpnia 2017 r. w Centrum Astoria przy ul. Sienkiewicza 4 w Białymstoku, o godz. 9.00

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się jakie środki finansowe mogą zostać przyznane przez OWES w Białymstoku na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych,
jakie są procedury ubiegania się o dotacje,  zasady wydatkowania środków z dotacji oraz wsparcia pomostowego jak również omówione zostaną grupy osób i instytucji, które uprawnione są to otrzymania wsparcia.

Szkolenie kierowane jest do osób i instytucji zainteresowanych tworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych

Zgłoszenia na formularzu rekrutacyjnym przyjmujemy do wtorku, 22 sierpnia do godz. 15.00.
Skan  drogą mailową na adres owes@owop.org.pl ,  lub faxem na nr 85 675 21 58,
Sala szkoleniowa przystosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.
Wszystkich informacji na temat szkolenia udziela Pan Maciej Olender tel. 85 675 21 58

Aktualności