Przed podpisaniem umowy o udzielenie dotacji i wypłaty środków bezzwrotnego wsparcia finansowego, konieczne jest ponowne potwierdzenie statusu na rynku pracy członków grupy inicjatywnej, ubiegających się o dotację.

Oznacza to, konieczność ponownego złożenia w OWES, w dniu podpisywania umowy dotacji, zaświadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy przez osoby zakwalifikowane do projektu z tytułu bezrobocia, w tym zakwalifikowania do III profilu lub zaświadczenia o długotrwałym bezrobociu.

Powyższy wymóg określony jest w Regulaminie Świadczenia Usług Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Aktualności