Ze względu na zróżnicowany okres oczekiwania na rejestrację nowotworzonych przedsiębiorstw społecznych Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Białymstoku informuje, że nabór wniosków o wsparcie pomostowe (finansowe i doradcze) dla nowopowstałych przedsiębiorstw społecznych, które uzyskały dotacje na utworzenie nowych miejsc pracy z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Białymstoku, odbywać się będzie w trybie ciągłym.

Wniosek o wsparcie pomostowe należy złożyć w biurze OWES bezpośrednio po zatrudnieniu pracowników (niezbędne jest przedstawienie potwierdzenia zgłoszenia pracownika do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz pozostałych wymaganych dokumentów zgodnie z regulaminem przyznawania wsparcia pomostowego).

Aktualności