Uprzejmie informujemy, że wprowadzona została zmiana w Regulaminie Świadczenia Usług Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Zmiana dotyczy doprecyzowania w rozdziale III.1 Tworzenie nowych miejsc pracy w nowych przedsiębiorstwach społecznych zapis iż:
„O uzyskanie dotacji na tworzenie nowych miejsc pracy w nowych przedsiębiorstwach społecznych mogą ubiegać się:
a)  co najmniej 2 podmioty prawne, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy
o spółdzielniach socjalnych (organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
jednostki samorządu terytorialnego, kościelne osoby prawne) pod 
warunkiem:
- podmiot prawny posiada swoją siedzibę na terenie subregionu białostockiego województwa podlaskiego lub tworzy spółdzielnię socjalną  z siedzibą na terenie subregionu białostockiego województwa podlaskiego..."

Aktualny Regulamin Świadczenia Usług Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej ver. marzec 2018

Aktualności